Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Deutsch
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
  • Lietuvių
  CAB Group
  Menüü
  Sulg

  Isikuandmete kaitse põhimõtted - nii töötleme me Teie isikuandmeid

  Käesolevad isikuandmete kaitse põhimõtted kirjeldavad Teie isikuandmete töötlemist CAB-is ning kehtivad CAB-i toodete kasutamisel või meiega muul viisil ühenduses olles.


  Kes vastutab Teie isikuandmete eest?

  CAB Group AB, reg.kood. 556131–2223, vastutab Teie isikuandmete töötlemise ja selle turvalisel ja seaduslikul viisil toimumise eest.

  Millised õiguslikul alusel töödeldakse Teie isikuandmeid?

  CAB töötleb Teie isikuandmeid vastavalt seadusele ja esmajoones lepingu täitmiseks, mille üheks osapooleks olete Teie või Teie tööandja. Erandi teeme siis, kui Te ei ole meiega lepingut sõlminud ja pöördute meie poole administratiivsetes küsimustes või klienditeeninduse/toe asjus, sel juhul lähtume õigusliku alusena huvide kaalumisest. Juhul kui CAB töötleb Teie isikuandmeid eesmärgil, mis vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele nõuab Teie nõusolekut, hangime Teie nõusoleku eelnevalt.

  Kuidas me Teie isikuandmeid kogume?

  CAB kogub isikuandmeid, mille esitate meile näiteks tooteid tellides, tooteid kasutades või tugiteenust paludes. Kui helistate meie klienditoele, võidakse sisekoolituse ja arendustegevuse eesmärgil Teie kõne salvestada. Selle käigus kogume ja salvestame kõik kõne käigus esitatud isikuandmed. Teil on õigus nõuda kõne mittesalvestamist. Teil on samuti õigus nõuda salvestuse kustutamist.

  Võib juhtuda, et üks isik esitab andmeid ühe või mitme muu isiku kohta. Eeldame, et andmete esitajal on nende esitamiseks kõikide osapoolte nõusolek.

  Milliseid andmeid töödeldakse?

  Töötlemisele kuuluvad isikuandmed hõlmavad, kuid mitte ainult, kasutajanime, nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, postiaadressi, sünnikuupäeva, arvetel esitatavat teavet, IP-aadressi ja/või muud teavet, mille olete meile esitanud või mis on muus osas vajalik Teie ees võetud kohustuste täitmiseks.

  Miks me Teie andmeid töötleme?

  Teie isikuandmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel:

  • Haldamine
   Tellimuste, nende tühistamiste, üleandmiste ja arveldamise haldamiseks.

  • Ligipääs
   Meie toodetele ligipääsu andmiseks.

  • Klienditeenindus/Tugi
   Teie teenindamiseks, kui võtate meiega näiteks küsimuste/seisukohtade esitamiseks ühendust.

  • Postitused
   Teabe saatmiseks nagu väljalaskemärkmed ja kasutusteave.

  • Turundus
   Turunduspakkumiste saatmiseks meie toodete ja teenuste kohta, kui Te ei ole otseturundusest kirjalikult keeldunud.

  • Tootearendus
   Meie toodete ja teenuste arendamiseks, tehnilise funktsionaalsuse tagamiseks, statistika pidamiseks, sündmuste/tõrgete logimiseks, turu- ja kliendianalüüside tegemiseks ning tõrkeotsingute ja testide ja kõige muu puhul, et pakkuda paremat kasutajakogemust.

  Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele?

  Teie isikuandmeid töötlevad üksnes CAB ja meie volitatud isikuandmete töötlejad. Volitatud isikuandmete töötlejad on püsivalt seotud kirjalike lepingutega, mis seavad neile isikuandmete töötlemisel samasugused kohustused, mis kehtivad vastavalt käesolevatele isikuandmete kaitse põhimõtetele.

  CAB edastab ainult isikuandmeid EL/EMP välistele riikidele, kui asjaomasel riigil on vastavalt EL või EL Komisjonile nn adekvaatne kaitsetase, või kui see on isikuandmete andmise käigus eraldi märgitud.

  Me edastame isikuandmeid teistele firmadele üksnes seaduse, määruse või ametiasutuse otsuse põhjal või meie või kolmanda osapoole õiguste kaitseks.

  Me ei edasta, müü ega vaheta Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele turunduseesmärkidel.


  Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?

  Teie isikuandmeid säilitatakse niikaua, kui need on vajalikud meie kohustuste täitmiseks Teie või teie tööandja ees.

  Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme?

  CAB on Teie isikuandmete kaitseks nt. kadumise, manipuleerimise või lubamatu juurdepääsu vastu rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid. Me kohandame oma tehnilisi turvameetmeid vastavalt tehnoloogilisele arengule.

  Millised on Teie õigused?

  Teil on õigus mis tahes ajal (kord aastas tasuta) nõuda teavet Teie kohta säilitatavate isikuandmete kohta.

  Teil on õigus mis tahes ajal tasuta nõuda Teid puudutavate andmete kustutamist, täiendamist või parandamist. Teil on õigus ka nõuda, et Teie isikuandmete töötlemist piirataks teatud eesmärkidega ega kasutataks näiteks otsepostituseks. Kuid meil ei ole võimalik kustutada Teie andmeid, kui nende säilitamine on ette nähtud seadusega, nagu näiteks raamatupidamisreeglid.

  Isikuandmete muutumisel teavitage CAB-i, saates meile vastavasisulise teate. CAB ei vastuta probleemide eest, mis tekivad vananenud või vigaste isikuandmete tulemusel, kui Te ei ole meid muudatustest teavitanud.

  Teie avaldus peab olema esitatud kirjalikul kujul ja olema omakäeliselt allkirjastatud ning sisaldama andmeid nime, meiliaadressi, telefoninumbri, postiaadressi, registrikoodi ja CID kohta. Vajame seda veendumaks, et andmed edastatakse õigele isikule.


  Vastav avaldus saatke aadressil:

  CAB Group AB
  Att: Personuppgiftsbehandling
  Stortorget 11
  702 11 Örebro
  Sverige

  Teave saadetakse Teie rahvastikuregistri järgsele aadressile.

  Kaebuse esitamine

  Teil on samuti õigus esitada kaebus Andmeinspektsioonile, mis on isikuandmete töötlemise järelevalveorgan.


  Kontaktandmed

  Küsimuste korral isikuandmete töötlemise kohta võite alati meiega ühendust võtta!

  CAB Group AB
  Att: Personuppgiftsbehandling
  Stortorget 11
  702 11 Örebro
  Sverige


  Need isikuandmete kaitse põhimõtted kehtivad alates kuupäevast 2018-01-01.

  © Copyright 2024 CAB Group